REKLAMAČNÝ PORIADOK

Reklamačný poriadok sa riadi všeobecne platnými právnymi predpismi a je v súlade s Občianskym zákonníkom č.150/2004 pre fyzické osoby.

Na tovar sa vzťahuje záručná doba 24 mesiacov, začína plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim.

Prípadné reklamácie sa budeme snažiť vybaviť k Vašej spokojnosti za nasledujúcich predpokladov:

a.) Kupujúci je povinný skontrolovať tovar pri jeho prevzatí, vady vzniknuté mechanickým poškodím počas transportu Je nutné spísať s vodičom protokol o škode alebo zásielku odmietnuť prebrať. Mechanické poškodenie výrobku v neporušenom obale je nutné nahlásiť okamžite pri prevzatí zásielky. Neskoršie reklamácie tohto charakteru nebudú akceptované s ohľadom na reklamačné podmienky prepravcu.

b.) Kupujúci má právo reklamovať vadu tovaru počas záručnej doby, záručnú dobu však nemožno zamieňať s dobou obvyklej životnosti, počas ktorej, pri správnom používaní a ošetrovaní, môže tovar vzhľadom k svojím vlastnostiam, t.j. danému účelu a rozdielnosti v intenzite užívania, vydržať

c.) Nárok na uplatnenie záruky zaniká, pokiaľ kupujúci výrobok poškodil sám nesprávnym alebo nešetrným zaobchádzaním s ním, neprimeraným používaním vzhľadom k materiálu  čím došlo k jeho predčasnému opotrebeniu, alebo ak k poškodeniu výrobku došlo v dôsledku nesprávnej starostlivosti, nevhodným ošetrovaním alebo jeho vystavením extrémnym podmienkam.

d.) Predávajúci zodpovedá za vady, ktoré na tovare vzniknú počas trvania záručnej doby,nie však za vady, ktoré kupujúci spôsobil sám, o ktorých kupujúci vedel pred prevzatím tovaru alebo na ktoré bola poskytnutá zľava z ceny tovaru

e.) Ak Vám bol tovar doručený, a nie ste s tovarom spokojní, môžete tovar vrátiť a požadovať sumu za tovar späť, prípadne vymeniť za iní tovar v rovnakej hodnote. Treba tak ale urobiť ihneď po obrdržaní zásielky ktorú preberete, maximálne do 3 dní tovar poslať spať k odosielateľovi zásielky (predajcovi). Treba o vrátení zásielky predajcu informovať telefonicky alebo emailom. Tovar nesmie byť použítý!

Záručný servis zabezpečuje prevádzkovateľ internetového obchodu.

POSTUP PRI UPLATNENÍ REKLAMÁCIE


a.) O reklamácii nás informujte čo najskôr telefonicky alebo mailom

EMAIL: info@femmefashion.sk, tel.č. +421917110108


b.) Reklamovaný tovar kupujúci doručí alebo zašle na adresu predávajúceho na vlastné náklady a riziko. Zásielku s tovarom odporúčame poistiť. Tovar zaslaný na dobierku nepreberáme.

c.) Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní. V odôvodnených prípadoch, najmä ak sa vyžaduje zložitejšie technické zhodnotenie stavu výrobku vybavenie vašej reklamácie nesmie byť dlhšie ako 30 dní. Táto doba začne plynúť dňom doručenia reklamovaného tovaru predávajúcemu.


V prípade, že  vaša reklamácia bola uznaná ako opodstatnená, máte  právo:


a) na bezplatné odstránenie vád, ak je to vzhľadom na tovar možné


b) na výmenu tovaru za rovnaký tovar alebo za náhradný tovar za podobnú cenu, ak vada na tovare odstrániteľná nie je

c)na primeranú zľavu z kúpnej ceny, ak vada nebráni tomu, aby sa výrobok mohol riadne užívať

d)na vrátenie kúpnej sumy a odstúpenie od zmluvy, ak vada na tovare je trvalá,  a  je neodstrániteľná.

NEREKLAMUJEME A NEVYMIEŇAME TOVAR, KTORÝ BOL POŠKODENÝ NESPRÁVNOU ÚDRŽBOU A ZAOBCHÁDZANÍM!  PRETO SI PROSÍM POZORNE PREŠTUDUJTE NAŠE RADY PRE OŠETROVANIE BIŽUTÉRIE.

Bižuteria Femme Fashion ručí zákaznikovi za:

- dodržanie ceny, ktorá bola platná v čase odoslania objednávky zákazníkom,

- dodanie tovaru tak, aby nebol poškodený,

- dodanie tovaru v takom množstve a sortimente, v akom bol uvedený na objednávke,

Bižuteria Femme Fashion nenesie zodpovednosť za:

- oneskorené doručenie tovaru zavinené doručovateľom (kurier GLS),

- oneskorené doručenie tovaru zavinené nesprávne udanou adresou prijímateľa

- poškodenie zavinené doručovateľom (kurier GLS),

- viditeľne poškodený tovar (poškodený obal balíka a pod.)  nepreberajte!!!

 

 


Kontaktujte nás

  • Femme Fashion
  • Predajné miesto:
    Solárium TYJA
    Humenské námestie 4
    85107 Bratislava-Petržalka 
  • Tel: +421917110108
  • Email info@femmefashion.sk

Nasledujte nás